DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง) มีการจัดการสิ่งปฏิกูลตามกฎหมาย


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ เขตสุขภาพ จำนวน อปท. จำนวน อปท.ที่ผ่าน ร้อยละ

หมายเหตุ:
ข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง) มีการจัดการสิ่งปฏิกูลตามกฎหมาย

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม)

วันที่ประมวลผล :1 มกราคม 2513