DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับเขตสุขภาพ B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เขต 13,2462307.091298120000000000
 เขต 22,2951305.6680419000000000
 เขต 31,310796.0345277000000000
 เขต 41,094565.1236137000000000
 เขต 51,753995.65573012000000000
 เขต 61,501805.3350228000000000
 เขต 72,1531406.5093389000000000
 เขต 83,9111924.911056819000000000
 เขต 92,3051335.7783428000000000
 เขต 103,3412256.731118133000000000
 เขต 112,7801796.44876130100000000
 เขต 123,7572406.391426533000000000
 รวมทั้งหมด29,4461,7836.061,018569195100000000

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B

วันที่ประมวลผล: 11 มกราคม 2565