DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับเขตสุขภาพ B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เขต 112,7928886.94185176179125121911000001
 เขต 28,5935796.74127124111887544900001
 เขต 35,5713065.49627956443226700000
 เขต 47,2544426.091128370855530700000
 เขต 59,3976046.431451101048092581401000
 เขต 610,1777257.121621631331219442900010
 เขต 710,8436946.401621491321197551600000
 เขต 815,3669356.08209176188163105712300000
 เขต 912,7647415.81212173164996226500000
 เขต 1013,0508516.52192153168133109771900000
 เขต 1112,3547305.911641631431069353800000
 เขต 1219,0801,4667.683042832742352001472300000
 รวมทั้งหมด137,2418,9616.532,0361,8321,7221,3981,11371614001012

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B

วันที่ประมวลผล: 25 เมษายน 2563