DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับเขตสุขภาพ B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เขต 131,4822,1156.72210212197198150161158170143202179135
 เขต 221,1891,5797.4515614815314911912012212013012815282
 เขต 315,2117995.251049278726570637544485632
 เขต 420,9681,1045.27130127949291105978279946746
 เขต 528,8381,8926.56214194166167152145141154151165137106
 เขต 628,8841,7646.1121715817815315212815914614611711496
 เขต 729,4891,7595.9619717217416613514213712312915613197
 เขต 839,9292,2415.61250232233187180186184165159176147142
 เขต 938,2561,8244.772131802131621301671561491321429486
 เขต 1031,9952,1786.81248238213186150171197143141197151143
 เขต 1130,7091,8726.1022619717715214217116715414314112676
 เขต 1244,9463,3887.54315315315286251290277319306264259191
 รวมทั้งหมด361,89622,5156.222,4802,2652,1911,9701,7171,8561,8581,8001,7031,8301,6131,232

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B

วันที่ประมวลผล: 9 มิถุนายน 2562