DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 บ้านแหลม8866.82010000000122
 บางขุนไทร6258.06000000022100
 ปากทะเล1700.00000000000000
 บางแก้ว2813.57001000000000
 แหลมผักเบี้ย1600.00000000000000
 บางตะบูน1400.00000000000000
 บางตะบูนออก1218.33001000000000
 บางครก5547.27110000000020
 ท่าแร้ง4724.26100000000001
 ท่าแร้งออก2713.70000000010000
 รวมทั้งหมด366205.46222000032243

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B

วันที่ประมวลผล: 1 พฤษภาคม 2560

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 บ้านแหลม8866.82010000000122
 บางขุนไทร6258.06000000022100
 ปากทะเล1700.00000000000000
 บางแก้ว2813.57001000000000
 แหลมผักเบี้ย1600.00000000000000
 บางตะบูน1400.00000000000000
 บางตะบูนออก1218.33001000000000
 บางครก5547.27110000000020
 ท่าแร้ง4724.26100000000001
 ท่าแร้งออก2713.70000000010000
 รวมทั้งหมด366205.46222000032243

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B

วันที่ประมวลผล: 1 พฤษภาคม 2560

... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565