DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 ท่ายาง8822.27000000000101
 ท่าคอย8533.53000001000101
 ยางหย่อง2300.00000000000000
 หนองจอก4924.08000100000010
 มาบปลาเค้า29310.34100000010001
 ท่าไม้รวก8233.66000000021000
 วังไคร้4636.52000200001000
 กลัดหลวง5600.00000000000000
 ปึกเตียน12325.00000000200010
 เขากระปุก6211.61000000000010
 ท่าแลง3412.94000000001000
 บ้านในดง19315.79000000020001
 รวมทั้งหมด585244.10100301253234

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B

วันที่ประมวลผล: 1 พฤษภาคม 2560

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 ท่ายาง8822.27000000000101
 ท่าคอย8533.53000001000101
 ยางหย่อง2300.00000000000000
 หนองจอก4924.08000100000010
 มาบปลาเค้า29310.34100000010001
 ท่าไม้รวก8233.66000000021000
 วังไคร้4636.52000200001000
 กลัดหลวง5600.00000000000000
 ปึกเตียน12325.00000000200010
 เขากระปุก6211.61000000000010
 ท่าแลง3412.94000000001000
 บ้านในดง19315.79000000020001
 รวมทั้งหมด585244.10100301253234

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B

วันที่ประมวลผล: 1 พฤษภาคม 2560

... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565