DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เขาย้อย3912.56000000000010
 สระพัง2314.35000000000100
 บางเค็ม2100.00000000000000
 ทับคาง3412.94000000000001
 หนองปลาไหล2015.00000000000010
 หนองปรง2000.00000000000000
 หนองชุมพล4237.14000101000100
 ห้วยโรง2015.00000000001000
 ห้วยท่าช้าง700.00000000000000
 หนองชุมพลเหนือ4924.08100000010000
 รวมทั้งหมด275103.64100101011221

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B

วันที่ประมวลผล: 1 พฤษภาคม 2560

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เขาย้อย3912.56000000000010
 สระพัง2314.35000000000100
 บางเค็ม2100.00000000000000
 ทับคาง3412.94000000000001
 หนองปลาไหล2015.00000000000010
 หนองปรง2000.00000000000000
 หนองชุมพล4237.14000101000100
 ห้วยโรง2015.00000000001000
 ห้วยท่าช้าง700.00000000000000
 หนองชุมพลเหนือ4924.08100000010000
 รวมทั้งหมด275103.64100101011221

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B

วันที่ประมวลผล: 1 พฤษภาคม 2560

... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565