DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 กลาง2913.45000000001000
 นางาม5411.85000000001000
 เมืองไพร5523.64001000010000
 นาแซง5611.79000010000000
 นาเมือง8633.49110100000000
 วังหลวง3800.00000000000000
 ท่าม่วง2613.85010000000000
 ขวาว7411.35000000000001
 โพธิ์ทอง5647.14001000012000
 ภูเงิน7411.35000000000100
 เกาะแก้ว4500.00000000000000
 นาเลิง3712.70000001000000
 เหล่าน้อย4412.27100000000000
 ศรีวิลัย3800.00000000000000
 หนองหลวง3013.33001000000000
 พรสวรรค์3200.00000000000000
 ขวัญเมือง4724.26000000020000
 บึงเกลือ6323.17000000010010
 รวมทั้งหมด884222.49223111054111

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B

วันที่ประมวลผล: 28 กรกฎาคม 2561

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 กลาง2913.45000000001000
 นางาม5411.85000000001000
 เมืองไพร5523.64001000010000
 นาแซง5611.79000010000000
 นาเมือง8633.49110100000000
 วังหลวง3800.00000000000000
 ท่าม่วง2613.85010000000000
 ขวาว7411.35000000000001
 โพธิ์ทอง5647.14001000012000
 ภูเงิน7411.35000000000100
 เกาะแก้ว4500.00000000000000
 นาเลิง3712.70000001000000
 เหล่าน้อย4412.27100000000000
 ศรีวิลัย3800.00000000000000
 หนองหลวง3013.33001000000000
 พรสวรรค์3200.00000000000000
 ขวัญเมือง4724.26000000020000
 บึงเกลือ6323.17000000010010
 รวมทั้งหมด884222.49223111054111

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B

วันที่ประมวลผล: 28 กรกฎาคม 2561

... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565