DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 แสนสุข5300.00000000000000
 กุดน้ำใส3700.00000000000000
 หนองทัพไทย5100.00000000000000
 โพธิ์ใหญ่4000.00000000000000
 วารีสวัสดิ์2700.00000000000000
 โคกสว่าง2300.00000000000000
 โพธิ์ชัย4212.38000000001000
 นานวล3825.26000010010000
 คำไฮ3912.56000000010000
 สระแก้ว2800.00000000000000
 ค้อใหญ่1600.00000000000000
 ชานุวรรณ22313.64001001000001
 รวมทั้งหมด41671.68001011021001

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B

วันที่ประมวลผล: 28 กรกฎาคม 2561

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 แสนสุข5300.00000000000000
 กุดน้ำใส3700.00000000000000
 หนองทัพไทย5100.00000000000000
 โพธิ์ใหญ่4000.00000000000000
 วารีสวัสดิ์2700.00000000000000
 โคกสว่าง2300.00000000000000
 โพธิ์ชัย4212.38000000001000
 นานวล3825.26000010010000
 คำไฮ3912.56000000010000
 สระแก้ว2800.00000000000000
 ค้อใหญ่1600.00000000000000
 ชานุวรรณ22313.64001001000001
 รวมทั้งหมด41671.68001011021001

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B

วันที่ประมวลผล: 28 กรกฎาคม 2561

... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565