DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 นิเวศน์5547.27000010000300
 ธงธานี4400.00000000000000
 หนองไผ่7022.86000000001100
 ธวัชบุรี2114.76000100000000
 อุ่มเม้า4724.26200000000000
 มะอึ3213.13001000000000
 เขวาทุ่ง4424.55010000000001
 ไพศาล28414.29000001001101
 เมืองน้อย5611.79000000000100
 บึงนคร4137.32100010000001
 ราชธานี3638.33001000000200
 หนองพอก2114.76100000000000
 รวมทั้งหมด495244.85412121002803

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B

วันที่ประมวลผล: 28 กรกฎาคม 2561

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 นิเวศน์5547.27000010000300
 ธงธานี4400.00000000000000
 หนองไผ่7022.86000000001100
 ธวัชบุรี2114.76000100000000
 อุ่มเม้า4724.26200000000000
 มะอึ3213.13001000000000
 เขวาทุ่ง4424.55010000000001
 ไพศาล28414.29000001001101
 เมืองน้อย5611.79000000000100
 บึงนคร4137.32100010000001
 ราชธานี3638.33001000000200
 หนองพอก2114.76100000000000
 รวมทั้งหมด495244.85412121002803

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B

วันที่ประมวลผล: 28 กรกฎาคม 2561

... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565