DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 หัวช้าง10221.96001000100000
 หนองผือ39512.82200101000001
 เมืองหงส์3800.00000000000000
 โคกล่าม5758.77000101002100
 น้ำใส3213.13000010000000
 ดงแดง5200.00000000000000
 ดงกลาง5411.85010000000000
 ป่าสังข์4124.88000101000000
 อีง่อง2913.45000000001000
 ลิ้นฟ้า3812.63000000010000
 ดู่น้อย4324.65100000001000
 ศรีโคตร4349.30200100100000
 รวมทั้งหมด568244.23511413214101

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B

วันที่ประมวลผล: 28 กรกฎาคม 2561

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 หัวช้าง10221.96001000100000
 หนองผือ39512.82200101000001
 เมืองหงส์3800.00000000000000
 โคกล่าม5758.77000101002100
 น้ำใส3213.13000010000000
 ดงแดง5200.00000000000000
 ดงกลาง5411.85010000000000
 ป่าสังข์4124.88000101000000
 อีง่อง2913.45000000001000
 ลิ้นฟ้า3812.63000000010000
 ดู่น้อย4324.65100000001000
 ศรีโคตร4349.30200100100000
 รวมทั้งหมด568244.23511413214101

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B

วันที่ประมวลผล: 28 กรกฎาคม 2561

... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565