DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เกษตรวิสัย11521.74000000000110
 เมืองบัว5012.00000000000100
 เหล่าหลวง5223.85010000000100
 สิงห์โคก6058.33001200010001
 ดงครั่งใหญ่7000.00000000000000
 บ้านฝาง3313.03000001000000
 หนองแวง6534.62010100001000
 กำแพง7122.82000000020000
 กู่กาสิงห์6611.52000000000100
 น้ำอ้อม3700.00000000000000
 โนนสว่าง4100.00000000000000
 ทุ่งทอง4400.00000000000000
 ดงครั่งน้อย8455.95100000202000
 รวมทั้งหมด788222.79121301233411

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B

วันที่ประมวลผล: 28 กรกฎาคม 2561

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เกษตรวิสัย11521.74000000000110
 เมืองบัว5012.00000000000100
 เหล่าหลวง5223.85010000000100
 สิงห์โคก6058.33001200010001
 ดงครั่งใหญ่7000.00000000000000
 บ้านฝาง3313.03000001000000
 หนองแวง6534.62010100001000
 กำแพง7122.82000000020000
 กู่กาสิงห์6611.52000000000100
 น้ำอ้อม3700.00000000000000
 โนนสว่าง4100.00000000000000
 ทุ่งทอง4400.00000000000000
 ดงครั่งน้อย8455.95100000202000
 รวมทั้งหมด788222.79121301233411

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B

วันที่ประมวลผล: 28 กรกฎาคม 2561

... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565