DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 นาดูน2827.14110000000000
 หนองไผ่1100.00000000000000
 หนองคู15320.00012000000000
 ดงบัง1400.00000000000000
 ดงดวน1600.00000000000000
 หัวดง20525.00010000010111
 ดงยาง2500.00000000000000
 กู่สันตรัตน์14214.29000000000200
 พระธาตุ1516.67000000000100
 รวมทั้งหมด158138.23132000010411

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B

วันที่ประมวลผล: 22 ธันวาคม 2559

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 นาดูน2827.14110000000000
 หนองไผ่1100.00000000000000
 หนองคู15320.00012000000000
 ดงบัง1400.00000000000000
 ดงดวน1600.00000000000000
 หัวดง20525.00010000010111
 ดงยาง2500.00000000000000
 กู่สันตรัตน์14214.29000000000200
 พระธาตุ1516.67000000000100
 รวมทั้งหมด158138.23132000010411

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B

วันที่ประมวลผล: 22 ธันวาคม 2559

... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565