DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เชียงยืน46613.04000000111102
 หนองซอน41614.63100000010220
 ดอนเงิน8112.50100000000000
 กู่ทอง10110.00000000001000
 นาทอง1700.00000000000000
 เสือเฒ่า19315.79100001000010
 โพนทอง2328.70100000000001
 เหล่าบัวบาน4125.00000000000100
 รวมทั้งหมด1682011.90400001122433

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B

วันที่ประมวลผล: 22 ธันวาคม 2559

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เชียงยืน46613.04000000111102
 หนองซอน41614.63100000010220
 ดอนเงิน8112.50100000000000
 กู่ทอง10110.00000000001000
 นาทอง1700.00000000000000
 เสือเฒ่า19315.79100001000010
 โพนทอง2328.70100000000001
 เหล่าบัวบาน4125.00000000000100
 รวมทั้งหมด1682011.90400001122433

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B

วันที่ประมวลผล: 22 ธันวาคม 2559

... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565