DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองพล13243.03010000001020
 โจดหนองแก6711.49000000000100
 เก่างิ้ว3213.13000001000000
 หนองมะเขือ3912.56000001000000
 หนองแวงโสกพระ7434.05101000000010
 เพ็กใหญ่6357.94000020300000
 โคกสง่า5835.17000003000000
 หนองแวงนางเบ้า7045.71010021000000
 ลอมคอม3925.13001000000001
 โนนข่า5523.64000000001100
 โสกนกเต็น8233.66000110001000
 หัวทุ่ง2900.00000000000000
 รวมทั้งหมด740293.92122156303231

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B

วันที่ประมวลผล: 8 มีนาคม 2561

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองพล13243.03010000001020
 โจดหนองแก6711.49000000000100
 เก่างิ้ว3213.13000001000000
 หนองมะเขือ3912.56000001000000
 หนองแวงโสกพระ7434.05101000000010
 เพ็กใหญ่6357.94000020300000
 โคกสง่า5835.17000003000000
 หนองแวงนางเบ้า7045.71010021000000
 ลอมคอม3925.13001000000001
 โนนข่า5523.64000000001100
 โสกนกเต็น8233.66000110001000
 หัวทุ่ง2900.00000000000000
 รวมทั้งหมด740293.92122156303231

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B

วันที่ประมวลผล: 8 มีนาคม 2561

... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565