DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 สีชมพู6511.54100000000000
 ศรีสุข9622.08001001000000
 นาจาน8222.44000000000200
 วังเพิ่ม5400.00000000000000
 ซำยาง3126.45001000000010
 หนองแดง3912.56000010000000
 ดงลาน10044.00100001000101
 บริบูรณ์8122.47000100000010
 บ้านใหม่4600.00000000000000
 ภูห่าน5535.45000000011001
 รวมทั้งหมด649172.62202112011322

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B

วันที่ประมวลผล: 8 มีนาคม 2561

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับตำบล B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 สีชมพู6511.54100000000000
 ศรีสุข9622.08001001000000
 นาจาน8222.44000000000200
 วังเพิ่ม5400.00000000000000
 ซำยาง3126.45001000000010
 หนองแดง3912.56000010000000
 ดงลาน10044.00100001000101
 บริบูรณ์8122.47000100000010
 บ้านใหม่4600.00000000000000
 ภูห่าน5535.45000000011001
 รวมทั้งหมด649172.62202112011322

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B

วันที่ประมวลผล: 8 มีนาคม 2561

... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565