DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับเขตสุขภาพ B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เขต 111,0547436.7216614911512185713330000
 เขต 27,8524605.86114107856842251810000
 เขต 35,1172795.45587146413225510000
 เขต 45,4143306.10736762563626910000
 เขต 57,1404616.4611883787749381620000
 เขต 67,3744245.75111100904836261020001
 เขต 78,5805586.50160112108795536620000
 เขต 812,5996084.831561291088562451940000
 เขต 910,6835955.57154164134704224600100
 เขต 1011,6718086.9216718815611592632610000
 เขต 1110,6686446.041331451328160662610000
 เขต 1215,6011,0516.742401871891581261094110000
 รวมทั้งหมด113,7536,9616.121,6501,5021,303999717554215190101

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B

วันที่ประมวลผล: 21 พฤษภาคม 2565