DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับจังหวัด B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 สมุทรปราการ5,3952694.99231435181818332623202912
 ชลบุรี5,7654057.03504036353546342731302615
 ระยอง3,7162687.21352025171419311731321413
 จันทบุรี2,7972197.831625352020251691314188
 ตราด1,5651026.521168187139135147
 ฉะเชิงเทรา3,7501774.722121231116151616111683
 ปราจีนบุรี3,3642126.30203023191517161211142312
 สระแก้ว3,3992136.272420251515281719212090
 รวมทั้งหมด29,7511,8656.2720017621013614117517613515415114170

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B

วันที่ประมวลผล: 13 มกราคม 2562

ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับจังหวัด B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 สมุทรปราการ5,3952694.99231435181818332623202912
 ชลบุรี5,7654057.03504036353546342731302615
 ระยอง3,7162687.21352025171419311731321413
 จันทบุรี2,7972197.831625352020251691314188
 ตราด1,5651026.521168187139135147
 ฉะเชิงเทรา3,7501774.722121231116151616111683
 ปราจีนบุรี3,3642126.30203023191517161211142312
 สระแก้ว3,3992136.272420251515281719212090
 รวมทั้งหมด29,7511,8656.2720017621013614117517613515415114170

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B

วันที่ประมวลผล: 13 มกราคม 2562

... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565