DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับจังหวัด B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 ราชบุรี5,1593637.04354134282140292634332517
 กาญจนบุรี5,1662765.34261329272523252023292511
 สุพรรณบุรี5,2693887.36403542251735323839292630
 นครปฐม5,2922494.7124312015915232421341221
 สมุทรสาคร2,7952017.192222181814212219165915
 สมุทรสงคราม888535.97372139614755
 เพชรบุรี3,2532618.02291927192519102523251723
 ประจวบคีรีขันธ์3,0442116.9319191616212716720121820
 รวมทั้งหมด30,8662,0026.49198187188149135189163160180174137142

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B

วันที่ประมวลผล: 25 มิถุนายน 2561

ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับจังหวัด B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 ราชบุรี5,1593637.04354134282140292634332517
 กาญจนบุรี5,1662765.34261329272523252023292511
 สุพรรณบุรี5,2693887.36403542251735323839292630
 นครปฐม5,2922494.7124312015915232421341221
 สมุทรสาคร2,7952017.192222181814212219165915
 สมุทรสงคราม888535.97372139614755
 เพชรบุรี3,2532618.02291927192519102523251723
 ประจวบคีรีขันธ์3,0442116.9319191616212716720121820
 รวมทั้งหมด30,8662,0026.49198187188149135189163160180174137142

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B

วันที่ประมวลผล: 25 มิถุนายน 2561

... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565