DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับจังหวัด B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เชียงใหม่8,5805135.98554446412956394037374346
 ลำพูน2,2221456.53171313151514991011514
 ลำปาง4,1943177.56242333282124282221353424
 แพร่2,3711114.68141213637131111786
 น่าน3,4912126.07112125181518132114192017
 พะเยา2,8481976.92222419151619121810121317
 เชียงราย8,0315476.81494755423033534339575148
 แม่ฮ่องสอน2,3331767.54131420161612111011152018
 รวมทั้งหมด34,0702,2186.51205198224181145183178174153193194190

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B

วันที่ประมวลผล: 6 มิถุนายน 2561

ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับจังหวัด B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เชียงใหม่8,5805135.98554446412956394037374346
 ลำพูน2,2221456.53171313151514991011514
 ลำปาง4,1943177.56242333282124282221353424
 แพร่2,3711114.68141213637131111786
 น่าน3,4912126.07112125181518132114192017
 พะเยา2,8481976.92222419151619121810121317
 เชียงราย8,0315476.81494755423033534339575148
 แม่ฮ่องสอน2,3331767.54131420161612111011152018
 รวมทั้งหมด34,0702,2186.51205198224181145183178174153193194190

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B

วันที่ประมวลผล: 6 มิถุนายน 2561

... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565