DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับจังหวัด B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 สมุทรปราการ890717.988771056255349
 ชลบุรี3,1252618.35242617131713133227272725
 ระยอง2,0301909.361910131718272218221617
 จันทบุรี3,7471373.6610111798912151417510
 ตราด1,787583.253149202444655
 ฉะเชิงเทรา5,421621.14964226388437
 ปราจีนบุรี4,127290.70322221122255
 สระแก้ว3,1752467.75232129221513212420201523
 รวมทั้งหมด24,3021,0544.34998885736668831129810180101

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B

วันที่ประมวลผล: 27 มกราคม 2561

ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับจังหวัด B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 สมุทรปราการ890717.988771056255349
 ชลบุรี3,1252618.35242617131713133227272725
 ระยอง2,0301909.361910131718272218221617
 จันทบุรี3,7471373.6610111798912151417510
 ตราด1,787583.253149202444655
 ฉะเชิงเทรา5,421621.14964226388437
 ปราจีนบุรี4,127290.70322221122255
 สระแก้ว3,1752467.75232129221513212420201523
 รวมทั้งหมด24,3021,0544.34998885736668831129810180101

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B

วันที่ประมวลผล: 27 มกราคม 2561

... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565