DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับจังหวัด B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 ราชบุรี1,9791507.581474741581125211519
 กาญจนบุรี3,9183278.35232622122736323331262534
 สุพรรณบุรี4,4634319.66364636233035362842394337
 นครปฐม1,14512811.1887766891810181615
 สมุทรสาคร4,5442154.7315129111229221516263117
 สมุทรสงคราม419368.59551231822520
 เพชรบุรี3,7421824.86151513183952517212021
 ประจวบคีรีขันธ์3,0612809.15182625301723172226232429
 รวมทั้งหมด23,2711,7497.52134144117109102156137154169179176172

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B

วันที่ประมวลผล: 1 พฤษภาคม 2560

ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับจังหวัด B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 ราชบุรี1,9791507.581474741581125211519
 กาญจนบุรี3,9183278.35232622122736323331262534
 สุพรรณบุรี4,4634319.66364636233035362842394337
 นครปฐม1,14512811.1887766891810181615
 สมุทรสาคร4,5442154.7315129111229221516263117
 สมุทรสงคราม419368.59551231822520
 เพชรบุรี3,7421824.86151513183952517212021
 ประจวบคีรีขันธ์3,0612809.15182625301723172226232429
 รวมทั้งหมด23,2711,7497.52134144117109102156137154169179176172

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B

วันที่ประมวลผล: 1 พฤษภาคม 2560

... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565