DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับจังหวัด B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เชียงใหม่2,7272509.17222325192817202112192123
 ลำพูน6617411.201517020007121155
 ลำปาง1,2501209.60190316310191425191
 แพร่1,4541359.2816121076951313181313
 น่าน3,6301343.6999815101391014141013
 พะเยา1,8031528.43711816151491419151311
 เชียงราย5,6774487.89573331313331322536435145
 แม่ฮ่องสอน2,6171776.7616221519131411111491518
 รวมทั้งหมด19,8191,4907.521611271001251089986120134154147129

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B

วันที่ประมวลผล: 27 มีนาคม 2561

ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับจังหวัด B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เชียงใหม่2,7272509.17222325192817202112192123
 ลำพูน6617411.201517020007121155
 ลำปาง1,2501209.60190316310191425191
 แพร่1,4541359.2816121076951313181313
 น่าน3,6301343.6999815101391014141013
 พะเยา1,8031528.43711816151491419151311
 เชียงราย5,6774487.89573331313331322536435145
 แม่ฮ่องสอน2,6171776.7616221519131411111491518
 รวมทั้งหมด19,8191,4907.521611271001251089986120134154147129

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B

วันที่ประมวลผล: 27 มีนาคม 2561

... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565