DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 พระนครศรีอยุธยา733679.145116379685412
 ท่าเรือ211136.16212212210000
 นครหลวง237198.02330223110004
 บางไทร28682.80011100101201
 บางบาล11921.68000100000100
 บางปะอิน486224.53403300710211
 บางปะหัน215125.58132110210001
 ผักไห่14421.39100000010000
 ภาชี16695.42113101020000
 ลาดบัวหลวง207125.80000123010410
 วังน้อย288175.90431011112012
 เสนา402184.48101333013300
 บางซ้าย8500.00000000000000
 อุทัย351195.41212050212202
 มหาราช12632.38200000000100
 บ้านแพรก3825.26000010000001
 รวมทั้งหมด4,0942255.5026242118232222191319414

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2560

=======

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 พระนครศรีอยุธยา733679.145116379685412
 ท่าเรือ211136.16212212210000
 นครหลวง237198.02330223110004
 บางไทร28682.80011100101201
 บางบาล11921.68000100000100
 บางปะอิน486224.53403300710211
 บางปะหัน215125.58132110210001
 ผักไห่14421.39100000010000
 ภาชี16695.42113101020000
 ลาดบัวหลวง207125.80000123010410
 วังน้อย288175.90431011112012
 เสนา402184.48101333013300
 บางซ้าย8500.00000000000000
 อุทัย351195.41212050212202
 มหาราช12632.38200000000100
 บ้านแพรก3825.26000010000001
 รวมทั้งหมด4,0942255.5026242118232222191319414

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2560

... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565