DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองปทุมธานี766354.57444112534412
 คลองหลวง1,174463.92444338116444
 ธัญบุรี514142.72112212101102
 หนองเสือ24652.03010211000000
 ลาดหลุมแก้ว390194.87014300033302
 ลำลูกกา1,019302.94157232203221
 สามโคก274207.30522102130211
 รวมทั้งหมด4,3831693.861518231491710101716812

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2560

=======

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองปทุมธานี766354.57444112534412
 คลองหลวง1,174463.92444338116444
 ธัญบุรี514142.72112212101102
 หนองเสือ24652.03010211000000
 ลาดหลุมแก้ว390194.87014300033302
 ลำลูกกา1,019302.94157232203221
 สามโคก274207.30522102130211
 รวมทั้งหมด4,3831693.861518231491710101716812

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2560

... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565