DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองประจวบคีรีขันธ์404276.68040313352312
 กุยบุรี302258.28112212410245
 ทับสะแก227177.49130010120342
 บางสะพาน414419.90174514017425
 บางสะพานน้อย175179.71212013213020
 ปราณบุรี261207.66141312011114
 หัวหิน9629710.0893111499677958
 สามร้อยยอด3163611.39335320146153
 รวมทั้งหมด3,0612809.15182625301723172226232429

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B

วันที่ประมวลผล: 2 กุมภาพันธ์ 2560

=======

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองประจวบคีรีขันธ์404276.68040313352312
 กุยบุรี302258.28112212410245
 ทับสะแก227177.49130010120342
 บางสะพาน414419.90174514017425
 บางสะพานน้อย175179.71212013213020
 ปราณบุรี261207.66141312011114
 หัวหิน9629710.0893111499677958
 สามร้อยยอด3163611.39335320146153
 รวมทั้งหมด3,0612809.15182625301723172226232429

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B

วันที่ประมวลผล: 2 กุมภาพันธ์ 2560

... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565