DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองเพชรบุรี1,050605.715578110741066
 เขาย้อย275103.64100101011221
 หนองหญ้าปล้อง13196.87010211200110
 ชะอำ654294.43442205152211
 ท่ายาง585244.10100301253234
 บ้านลาด323175.26201110034122
 บ้านแหลม366205.46222000032243
 แก่งกระจาน358133.63031100011114
 รวมทั้งหมด3,7421824.86151513183952517212021

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B

วันที่ประมวลผล: 1 พฤษภาคม 2560

=======

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองเพชรบุรี1,050605.715578110741066
 เขาย้อย275103.64100101011221
 หนองหญ้าปล้อง13196.87010211200110
 ชะอำ654294.43442205152211
 ท่ายาง585244.10100301253234
 บ้านลาด323175.26201110034122
 บ้านแหลม366205.46222000032243
 แก่งกระจาน358133.63031100011114
 รวมทั้งหมด3,7421824.86151513183952517212021

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B

วันที่ประมวลผล: 1 พฤษภาคม 2560

... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565