DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองนครปฐม3875012.92624223353596
 กำแพงแสน2622710.31000120245625
 นครชัยศรี1111311.71031000240111
 ดอนตูม8789.20010111010012
 บางเลน1581710.76211102021421
 สามพราน911112.09001102211210
 พุทธมณฑล4924.08000010010000
 รวมทั้งหมด1,14512811.1887766891810181615

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B

วันที่ประมวลผล: 12 กุมภาพันธ์ 2560

=======

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองนครปฐม3875012.92624223353596
 กำแพงแสน2622710.31000120245625
 นครชัยศรี1111311.71031000240111
 ดอนตูม8789.20010111010012
 บางเลน1581710.76211102021421
 สามพราน911112.09001102211210
 พุทธมณฑล4924.08000010010000
 รวมทั้งหมด1,14512811.1887766891810181615

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B

วันที่ประมวลผล: 12 กุมภาพันธ์ 2560

... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565