DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองสุพรรณบุรี9759810.0597756789814810
 เดิมบางนางบวช3524111.65164164606241
 ด่านช้าง345185.22041111032212
 บางปลาม้า3533911.05054222506355
 ศรีประจันต์176158.52021204111201
 ดอนเจดีย์246197.72412142020111
 สองพี่น้อง7999712.14131294667491197
 สามชุก258186.98201203000073
 อู่ทอง739709.47465555999445
 หนองหญ้าไซ220167.27332001001042
 รวมทั้งหมด4,4634319.66364636233035362842394337

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B

วันที่ประมวลผล: 11 กรกฎาคม 2559

=======

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองสุพรรณบุรี9759810.0597756789814810
 เดิมบางนางบวช3524111.65164164606241
 ด่านช้าง345185.22041111032212
 บางปลาม้า3533911.05054222506355
 ศรีประจันต์176158.52021204111201
 ดอนเจดีย์246197.72412142020111
 สองพี่น้อง7999712.14131294667491197
 สามชุก258186.98201203000073
 อู่ทอง739709.47465555999445
 หนองหญ้าไซ220167.27332001001042
 รวมทั้งหมด4,4634319.66364636233035362842394337

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B

วันที่ประมวลผล: 11 กรกฎาคม 2559

... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565