DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองกาญจนบุรี873627.10843446675267
 ไทรโยค2503112.40331026432124
 บ่อพลอย256176.64100023020423
 ศรีสวัสดิ์13396.77010011021111
 ท่ามะกา526346.46431221226731
 ท่าม่วง621589.34257259664354
 ทองผาภูมิ343288.16002133217333
 สังขละบุรี861112.79001021022003
 พนมทวน3003411.33234132461233
 เลาขวัญ161169.94141120202003
 ด่านมะขามเตี้ย12143.31011000100001
 หนองปรือ1231310.57020002311301
 ห้วยกระเจา125108.00201112210000
 รวมทั้งหมด3,9183278.35232622122736323331262534

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B

วันที่ประมวลผล: 14 พฤศจิกายน 2559

=======

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองกาญจนบุรี873627.10843446675267
 ไทรโยค2503112.40331026432124
 บ่อพลอย256176.64100023020423
 ศรีสวัสดิ์13396.77010011021111
 ท่ามะกา526346.46431221226731
 ท่าม่วง621589.34257259664354
 ทองผาภูมิ343288.16002133217333
 สังขละบุรี861112.79001021022003
 พนมทวน3003411.33234132461233
 เลาขวัญ161169.94141120202003
 ด่านมะขามเตี้ย12143.31011000100001
 หนองปรือ1231310.57020002311301
 ห้วยกระเจา125108.00201112210000
 รวมทั้งหมด3,9183278.35232622122736323331262534

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B

วันที่ประมวลผล: 14 พฤศจิกายน 2559

... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565