DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองราชบุรี10110.00000001000000
 จอมบึง281258.90101004138025
 สวนผึ้ง160116.88200113010120
 ดำเนินสะดวก1782011.24100003124531
 บ้านโป่ง842576.77832422419967
 บางแพ8133.70000100011000
 โพธาราม248176.85010100211425
 ปากท่อ1211310.74131012012101
 วัดเพลง1200.00000000000000
 บ้านคา4636.52100000010100
 รวมทั้งหมด1,9791507.581474741581125211519

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B

วันที่ประมวลผล: 13 กุมภาพันธ์ 2560

=======

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองราชบุรี10110.00000001000000
 จอมบึง281258.90101004138025
 สวนผึ้ง160116.88200113010120
 ดำเนินสะดวก1782011.24100003124531
 บ้านโป่ง842576.77832422419967
 บางแพ8133.70000100011000
 โพธาราม248176.85010100211425
 ปากท่อ1211310.74131012012101
 วัดเพลง1200.00000000000000
 บ้านคา4636.52100000010100
 รวมทั้งหมด1,9791507.581474741581125211519

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B

วันที่ประมวลผล: 13 กุมภาพันธ์ 2560

... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565