DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองร้อยเอ็ด1,108363.25303401142864
 เกษตรวิสัย788222.79121301233411
 ปทุมรัตต์432204.63202200011651
 จตุรพักตรพิมาน568244.23511413214101
 ธวัชบุรี495244.85412121002803
 พนมไพร41671.68001011021001
 โพนทอง832303.61531424104213
 โพธิ์ชัย448163.57201202222012
 หนองพอก555315.59525221312422
 เสลภูมิ884222.49223111054111
 สุวรรณภูมิ925464.97444421274356
 เมืองสรวง175169.14400002111421
 โพนทราย22673.10000110002102
 อาจสามารถ574315.40231130543432
 เมยวดี16710.60000010000000
 ศรีสมเด็จ25183.19130100101100
 จังหาร264124.55020002302210
 เชียงขวัญ216115.09001003220102
 หนองฮี189157.94131011311012
 ทุ่งเขาหลวง186126.45111000210231
 รวมทั้งหมด9,6993914.03422728301724303539523235

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B

วันที่ประมวลผล: 28 กรกฎาคม 2561

=======

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองร้อยเอ็ด1,108363.25303401142864
 เกษตรวิสัย788222.79121301233411
 ปทุมรัตต์432204.63202200011651
 จตุรพักตรพิมาน568244.23511413214101
 ธวัชบุรี495244.85412121002803
 พนมไพร41671.68001011021001
 โพนทอง832303.61531424104213
 โพธิ์ชัย448163.57201202222012
 หนองพอก555315.59525221312422
 เสลภูมิ884222.49223111054111
 สุวรรณภูมิ925464.97444421274356
 เมืองสรวง175169.14400002111421
 โพนทราย22673.10000110002102
 อาจสามารถ574315.40231130543432
 เมยวดี16710.60000010000000
 ศรีสมเด็จ25183.19130100101100
 จังหาร264124.55020002302210
 เชียงขวัญ216115.09001003220102
 หนองฮี189157.94131011311012
 ทุ่งเขาหลวง186126.45111000210231
 รวมทั้งหมด9,6993914.03422728301724303539523235

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B

วันที่ประมวลผล: 28 กรกฎาคม 2561

... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565