DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองขอนแก่น2,4501887.6720182211111915716201118
 บ้านฝาง492316.30114223322713
 พระยืน293196.48212312111410
 หนองเรือ791425.31152532254427
 ชุมแพ1,002747.397466372825168
 สีชมพู649172.62202112011322
 น้ำพอง932444.72243351732266
 อุบลรัตน์350154.29030010131330
 กระนวน674314.60326302110418
 บ้านไผ่764567.333655353111275
 เปือยน้อย16553.03000001200002
 พล740293.92122156303231
 แวงใหญ่250197.60411320111212
 แวงน้อย332144.22420121112000
 หนองสองห้อง620274.35022121244135
 ภูเวียง581417.06033525314933
 มัญจาคีรี531295.46202411230275
 ชนบท399235.76213231013412
 เขาสวนกวาง345236.67022523132111
 ภูผาม่าน178126.74110200021221
 ซำสูง208136.25032200021120
 โคกโพธิ์ไชย219125.48010501003020
 หนองนาคำ194157.73301201230210
 บ้านแฮด285155.26213001410012
 โนนศิลา196157.65211101112230
 เวียงเก่า169137.69311120302000
 รวมทั้งหมด13,8098225.95656575745166605568828081

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B

วันที่ประมวลผล: 8 มีนาคม 2561

=======

ร้อยละของทารกแรกเกิดน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ระดับอำเภอ B A ร้อยละ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองขอนแก่น2,4501887.6720182211111915716201118
 บ้านฝาง492316.30114223322713
 พระยืน293196.48212312111410
 หนองเรือ791425.31152532254427
 ชุมแพ1,002747.397466372825168
 สีชมพู649172.62202112011322
 น้ำพอง932444.72243351732266
 อุบลรัตน์350154.29030010131330
 กระนวน674314.60326302110418
 บ้านไผ่764567.333655353111275
 เปือยน้อย16553.03000001200002
 พล740293.92122156303231
 แวงใหญ่250197.60411320111212
 แวงน้อย332144.22420121112000
 หนองสองห้อง620274.35022121244135
 ภูเวียง581417.06033525314933
 มัญจาคีรี531295.46202411230275
 ชนบท399235.76213231013412
 เขาสวนกวาง345236.67022523132111
 ภูผาม่าน178126.74110200021221
 ซำสูง208136.25032200021120
 โคกโพธิ์ไชย219125.48010501003020
 หนองนาคำ194157.73301201230210
 บ้านแฮด285155.26213001410012
 โนนศิลา196157.65211101112230
 เวียงเก่า169137.69311120302000
 รวมทั้งหมด13,8098225.95656575745166605568828081

หมายเหตุ:
A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ในช่วงเวลาที่กำหนด
B หมายถึง จำนวนเด็กที่คลอดในช่วงเวลาที่กำหนด
สูตรคำนวณ : A X 100 / B

วันที่ประมวลผล: 8 มีนาคม 2561

... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565