DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ เขตสุขภาพ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เขต 171834948.6124611345.932029949.011679053.891034745.63
2เขต 283643652.1528014150.3626713650.941659859.391246149.19
3เขต 355541274.2320615474.7615011677.331057672.38946670.21
4เขต 499575776.0835424669.4927021981.1121517179.5315612177.56
5เขต 51,6581,17270.6959540968.7445833673.3635925470.7524617370.33
6เขต 62,5301,97377.9884664776.4866251077.0456044980.1846236779.44
7เขต 776162181.6030625382.6820916578.9511910084.0312710381.10
8เขต 863333352.6124212551.651618552.801176051.281136355.75
9เขต 91,03665162.8440324460.5530519363.2817410761.4915410769.48
10เขต 1045829063.3217510962.291137969.91945558.51764761.84
11เขต 1158545577.7818113574.5918814979.2613511383.70815871.60
12เขต 1272248967.7324818373.7923414863.251479866.67936064.52
13เขต 139444.445480.00100.00000.00300.00
14รวมทั้งหมด11,4967,94269.084,0872,76367.603,2202,23569.412,3571,67170.901,8321,27369.49