DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ เขตสุขภาพ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เขต 11,15359651.6936517949.0431415950.6426914754.6520511154.15
2เขต 21,39782158.7742123355.3437624665.4334218854.9725815459.69
3เขต 31,4851,03069.3650134268.2641327366.1034925272.2122216373.42
4เขต 41,7031,27975.1057141873.2042030572.6239931779.4531323976.36
5เขต 52,7151,89769.8793062867.5367748371.3463145572.1147733169.39
6เขต 62,5411,95877.0677658375.1357243275.5267050475.2252343983.94
7เขต 71,07572767.6333621764.5829119767.7027719068.5917112371.93
8เขต 883345854.9829713645.7920912459.3319511760.001328161.36
9เขต 92,8511,90766.891,16077066.3876550666.1465544668.0927118568.27
10เขต 1093853557.0430518059.0223612151.2721111956.4018611561.83
11เขต 1193561866.1035723164.7125517468.2421813863.301057571.43
12เขต 121,07659555.3029616756.4228315554.7729314950.8520412460.78
13รวมทั้งหมด18,70212,42166.426,3154,08464.674,8113,17565.994,5093,02267.023,0672,14069.78