DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับเขตสุขภาพ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ เขตสุขภาพ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เขต 11,15959751.5136315342.1529814749.3324113656.4325716162.65
2เขต 21,37564446.8435412033.9037316945.3133616850.0031218759.94
3เขต 31,5921,15372.4251435468.8738326669.4535128180.0634425273.26
4เขต 41,7571,28172.9149633868.1537825968.5245433373.3542935181.82
5เขต 53,4102,44371.6496264166.6384558969.7077855571.3482565879.76
6เขต 62,6822,09878.2384062974.8865049676.3164251980.8455045482.55
7เขต 71,40698169.7747033671.4938426869.7933423369.7621814466.06
8เขต 81,06553350.0540421051.9826913148.702179644.241759654.86
9เขต 92,6881,96973.2575250967.6969650672.7072852972.6651242583.01
10เขต 1084534440.712348235.042218940.2722910646.291616741.61
11เขต 111,04066964.3326815959.3327916358.4226918267.6622416573.66
12เขต 121,13260253.1831015650.3228614952.1031516251.4322113561.09
13รวมทั้งหมด20,15113,31466.075,9673,68761.795,0623,23263.854,8943,30067.434,2283,09573.20