DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับเขตสุขภาพ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ เขตสุขภาพ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เขต 171718025.102294519.651802413.331593421.381497751.68
2เขต 299527727.842906923.792576023.352316327.272178539.17
3เขต 31,41578955.7643219043.9840022857.0034222064.3324115162.66
4เขต 41,40176254.3940618746.0634819656.3233617150.8931120866.88
5เขต 52,6571,18944.7570724234.2366029244.2468132447.5860933154.35
6เขต 62,3171,35658.5263031650.1652430357.8252627953.0463745871.90
7เขต 71,20960049.632525521.8326110339.4633919056.0535725270.59
8เขต 81,35860544.553848722.6634616146.5332818155.1830017658.67
9เขต 91,34991267.6141326764.6537126671.7033122768.5823415264.96
10เขต 1049619539.311213024.791193630.251215545.451357454.81
11เขต 111,06249246.3331410934.7130315149.8326413049.2418110256.35
12เขต 1284540948.402249241.072099545.452119444.5520112863.68
13รวมทั้งหมด15,8217,76649.094,4021,68938.373,9781,91548.143,8691,96850.873,5722,19461.42