DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ เขตสุขภาพ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เขต 168433048.2527112546.1323811749.161708449.415480.00
2เขต 274636649.0630213946.0323111047.621799854.75341955.88
3เขต 364444368.7928620370.9820413365.201359268.15191578.95
4เขต 479058774.3031424076.4321615370.8322216775.23382771.05
5เขต 51,30382363.1649230762.4043525658.8531221669.23644468.75
6เขต 62,3641,66670.4794264067.9474150568.1561847376.54634876.19
7เขต 761246976.6329321573.3816912775.1513611584.56141285.71
8เขต 840021754.251618955.281145548.251076257.94181161.11
9เขต 91,40091765.5062138361.6744530869.2130420467.11302273.33
10เขต 1050234067.7318313272.131308363.8516310665.03261973.08
11เขต 1142028166.901508657.331297961.241219780.17201995.00
12เขต 1243322852.661688550.601406546.431227561.4833100.00
13รวมทั้งหมด10,2986,66764.744,1832,64463.213,1921,99162.372,5891,78969.1033424372.75