DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ เขตสุขภาพ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เขต 199145445.8134913739.2626512948.682059043.901729856.98
2เขต 21,04058255.9634822063.2227714251.2623711749.3717810357.87
3เขต 390559866.0827418567.5222314866.3719612463.2721214166.51
4เขต 41,00275275.0537429177.8124118476.3523417273.5015310568.63
5เขต 51,8991,21764.0964041865.3149831964.0642627364.0833520761.79
6เขต 63,5102,58073.501,19286672.6589265172.9875954571.8166751877.66
7เขต 795170173.7132522970.4624718775.7124217572.3113711080.29
8เขต 856530654.161919951.831599056.601166959.48994848.48
9เขต 91,8251,25868.9369048069.5750335269.9841527165.3021715571.43
10เขต 1098965866.5332119761.3726618168.0522615166.8117612973.30
11เขต 1183365278.2731223876.2823218881.0317613576.701139180.53
12เขต 1273938051.4223412452.9921210750.471859651.891085349.07
13เขต 13332884.8513861.5433100.001111100.0066100.00
14รวมทั้งหมด15,28210,16666.525,2633,49266.354,0182,68166.723,4282,22965.022,5731,76468.56