DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ เขตสุขภาพ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เขต 11,41868748.4545623551.5439017645.1330615249.6726612446.62
2เขต 21,43092864.9045728762.8034922464.1832721064.2229720769.70
3เขต 31,16784972.7534325674.6431022873.5531321568.6920115074.63
4เขต 41,6101,26378.4546836778.4238431481.7742331173.5233527180.90
5เขต 52,8561,98369.4376452168.1970152474.7572846063.1966347872.10
6เขต 63,8242,89375.651,06379975.1696474877.5995070574.2184764175.68
7เขต 796675978.5728822277.0825020481.6022917877.7319915577.89
8เขต 880341351.4326112447.511899952.381919549.741629558.64
9เขต 91,8541,26768.3461640064.9449133267.6242630371.1332123272.27
10เขต 101,41288262.4645926557.7336123163.9932620362.2726618368.80
11เขต 111,13486476.1932825477.4430724178.5026719271.9123217776.29
12เขต 1281346056.5825615962.1120110753.2319410855.671628653.09
13เขต 1311100.00000.0011100.00000.00000.00
14รวมทั้งหมด19,28813,24968.695,7593,88967.534,8983,42970.014,6803,13266.923,9512,79970.84