DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ เขตสุขภาพ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เขต 11,32567550.9443522852.4135915543.1828913546.7124215764.88
2เขต 21,41284259.6343726961.5637820554.2334221061.4025515861.96
3เขต 31,29986466.5141327466.3434222164.6229518964.0724918072.29
4เขต 41,5661,15073.4449636573.5942230071.0935227076.7029621572.64
5เขต 52,3091,55967.5266644466.6758039067.2451834566.6054538069.72
6เขต 62,9752,39480.4784667980.2680363478.9567853779.2064854483.95
7เขต 787066776.6729221473.2922617376.5521016277.1414211883.10
8เขต 888050857.7326114354.7923112754.9821211554.2517612369.89
9เขต 92,1341,26159.0977447661.5058932755.5250027054.0027118869.37
10เขต 1099262162.6029218764.0425714757.2023915062.7620413767.16
11เขต 1193559163.2129816655.7027718265.7021214467.921489966.89
12เขต 121,12761954.9236019554.1729116356.0128013849.2919612362.76
13เขต 13100.00000.00000.00100.00000.00
14รวมทั้งหมด17,82511,75165.925,5703,64065.354,7553,02463.604,1282,66564.563,3722,42271.83