DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ เขตสุขภาพ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เขต 11,15759651.5136315342.1529614649.3224113656.4325716162.65
2เขต 21,36463446.4835311933.7137216845.1633516749.8530418059.21
3เขต 31,5951,15672.4851335469.0138026670.0035028080.0035225672.73
4เขต 41,7541,28173.0349533868.2837725968.7045333373.5142935181.82
5เขต 53,3992,43271.5595863766.4984158569.5677655371.2682465779.73
6เขต 62,6822,09778.1984062974.8865049676.3164151880.8155145482.40
7เขต 71,4321,00069.8348234872.2038926969.1533623469.6422514966.22
8เขต 81,04753350.9139621053.0326413149.622159644.651729655.81
9เขต 92,6371,94773.8373950468.2068450373.5470951873.0650542283.56
10เขต 1084534440.712348235.042218940.2722910646.291616741.61
11เขต 111,03466163.9326715758.8027716057.7626918267.6622116273.30
12เขต 121,13259952.9230815650.6527714853.4332215748.7622513861.33
13รวมทั้งหมด20,07813,28066.145,9483,68761.995,0283,22064.044,8763,28067.274,2263,09373.19