DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ เขตสุขภาพ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เขต 171518025.172294519.651802413.331583421.521487752.03
2เขต 299527727.842906923.792576023.352316327.272178539.17
3เขต 31,46581055.2944818240.6341223757.5235323065.1625216163.89
4เขต 41,29175358.3336518751.2332319660.6830116655.1530220467.55
5เขต 52,6571,18944.7570724234.2366029244.2468132447.5860933154.35
6เขต 62,3171,35658.5263031650.1652430357.8252627953.0463745871.90
7เขต 71,24761349.162675721.3527410839.4234119256.3036525670.14
8เขต 81,34060445.073768723.1434016147.3532718155.3529717558.92
9เขต 91,46997066.0344928864.1440027468.5036623764.7525417167.32
10เขต 1050219739.241213024.791203630.001245645.161377554.74
11เขต 111,09049345.2332610933.4431015249.0327413348.541809955.00
12เขต 1280639148.512118540.282019245.772019145.2719312363.73
13รวมทั้งหมด15,8947,83349.284,4191,69738.404,0011,93548.363,8831,98651.153,5912,21561.68