DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับจังหวัด

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ จังหวัด รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1สงขลา27715254.871026260.78654366.15713447.89391333.33
2สตูล796075.95271866.67292586.21201575.003266.67
3ตรัง958488.42151280.00222195.45333090.91252184.00
4พัทลุง575189.47201680.007685.71161593.751414100.00
5ปัตตานี43613.9516425.001218.331000.005120.00
6ยะลา40410.007114.2917317.65700.00900.00
7นราธิวาส1482315.54471123.4060813.332827.1413215.38
8รวมทั้งหมด73938051.4223412452.9921210750.471859651.891085349.07
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2564