DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับจังหวัด

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ จังหวัด รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1นครศรีธรรมราช21216678.30785975.64625283.87473880.85251768.00
2กระบี่1069892.45474595.74252184.00242395.8310990.00
3พังงา655178.46241458.33171694.12141285.7110990.00
4ภูเก็ต362877.7810990.009888.8911981.826233.33
5สุราษฎร์ธานี26119675.10936670.97816276.54533973.58342985.29
6ระนอง26934.629333.335120.0010440.002150.00
7ชุมพร12710481.89514282.35332884.85171058.82262492.31
8รวมทั้งหมด83365278.2731223876.2823218881.0317613576.701139180.53
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2564