DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับจังหวัด

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ จังหวัด รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1สมุทรปราการ34325975.5115010872.001017675.25584272.41343397.06
2ชลบุรี1,11091482.3435128480.9126921780.6723319684.1225721784.44
3ระยอง60929147.7821910748.861647948.171335642.11934952.69
4จันทบุรี40431577.971279675.591048985.581007272.00735879.45
5ตราด12512297.60494897.96242291.672424100.002828100.00
6ฉะเชิงเทรา45133975.1715011174.001128475.001139079.65765471.05
7ปราจีนบุรี894853.93321959.38251456.0020945.0012650.00
8สระแก้ว37929277.041149381.58937075.27785671.79947377.66
9รวมทั้งหมด3,5102,58073.501,19286672.6589265172.9875954571.8166751877.66
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2564