DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับจังหวัด

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ จังหวัด รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1ราชบุรี40024461.001298565.891086560.19824656.10814859.26
2กาญจนบุรี57835561.4218511863.781519764.241278264.571155850.43
3สุพรรณบุรี31119963.991076661.68835566.27845363.10372567.57
4นครปฐม1024039.2230620.00361850.00261246.1510440.00
5สมุทรสาคร1229678.69403280.00231565.22322681.25272385.19
6สมุทรสงคราม231252.176583.337228.577457.143133.33
7เพชรบุรี1056057.14422354.76291655.17201260.0014964.29
8ประจวบคีรีขันธ์25821181.781018382.18615183.61483879.17483981.25
9รวมทั้งหมด1,8991,21764.0964041865.3149831964.0642627364.0833520761.79
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2564