DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับจังหวัด

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ จังหวัด รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1นนทบุรี14012488.57474493.62413482.93373491.89151280.00
2ปทุมธานี26724290.641049793.27655584.62656092.31333090.91
3พระนครศรีอยุธยา1899751.32462247.83402665.00653350.77381642.11
4อ่างทอง1099082.57504692.00211571.43161381.25221672.73
5ลพบุรี1349671.64523567.31332987.88251872.00241458.33
6สิงห์บุรี675683.58302583.3310880.0010880.00171588.24
7สระบุรี462452.1712975.0018844.4412541.674250.00
8นครนายก502346.00331339.3913969.234125.00000.00
9รวมทั้งหมด1,00275275.0537429177.8124118476.3523417273.5015310568.63
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2564