DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับจังหวัด

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ จังหวัด รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1สงขลา36722461.041066763.21945558.51976263.92704057.14
2สตูล753344.00261142.3113430.77191052.6317847.06
3ตรัง21718786.18625588.71655686.15453577.78454191.11
4พัทลุง14311479.72373081.08443375.00322578.13302686.67
5ปัตตานี5400.001600.001700.001400.00700.00
6ยะลา9499.572813.5720210.0033515.151317.69
7นราธิวาส1262822.2221314.2930516.67531222.6422836.36
8รวมทั้งหมด1,07659555.3029616756.4228315554.7729314950.8520412460.78
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565