DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับจังหวัด

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ จังหวัด รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1นครศรีธรรมราช42234782.2316313683.4412510483.201018281.19332575.76
2กระบี่625385.48393076.921010100.001010100.0033100.00
3พังงา492040.8221628.5711436.369555.568562.50
4ภูเก็ต12541.67200.00200.00200.006583.33
5สุราษฎร์ธานี29716354.881025150.00764356.58743648.65453373.33
6ระนอง462247.8315746.6717952.9410440.004250.00
7ชุมพร47817.021516.6714428.571218.336233.33
8รวมทั้งหมด93561866.1035723164.7125517468.2421813863.301057571.43
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565