DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับจังหวัด

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ จังหวัด รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1สมุทรปราการ36727073.57896775.28695681.161208167.50896674.16
2ชลบุรี73960581.8719416283.5117012975.8820817081.7316714486.23
3ระยอง1928845.83934952.6924833.33472042.55281139.29
4จันทบุรี1378864.23563562.50372670.27301653.33141178.57
5ตราด17416192.53211780.95474391.49514996.08555294.55
6ฉะเชิงเทรา33429387.7211310290.27756485.33705477.14767396.05
7ปราจีนบุรี1267257.14493265.31332060.61321546.8812541.67
8สระแก้ว47238180.7216111973.911178673.501129988.39827793.90
9รวมทั้งหมด2,5411,95877.0677658375.1357243275.5267050475.2252343983.94
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565